Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.składnicatowarow.pl

Definicje
Sprzedawca – firma SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski z siedzibą przy Staropijarska 6C, 21-400 Łuków, NIP 8251333826 REGON: 030813205.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.skladnicatowarow.pl, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy www.skladnicatowarow.pl, działający pod adresem internetowym www.skladnicatowarow.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę – firmę SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski z siedzibą przy Staropijarska 6C, 21-400 Łuków, NIP 8251333826.
2. Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@skladnicatowarow.pl; telefonicznie: 512 511 325 lub pisemnie na adres: Staropijarska 6C, 21-400 Łuków.
3. Regulamin, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej sklepu.
4. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty skórzane mogą posiadać różne skazy i znamiona, wynikające z charakterystyki używanego materiału przy produkcji i jest to zjawisko całkowicie naturalne.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2016
7. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zasady zawierania umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.skladnicatowarow.pl, kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie Formularza Zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Po złożeniu Zamówienia przez Formularz Zamówienia Sprzedawca potwierdza mailowo jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji odbywa się poprzez przesłanie Klientowi wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania przez niego Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o otrzymaniu Zamówienia oraz jego przyjęciu do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Sposoby płatności

1. Podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy

BNP Paribas
63175000120000000036811439
SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski
Staropijarska 6C
21-400 Łuków

Płatność internetowa za pomocą DotPay
Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem lub odbiór osobisty)

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub płatności internetowej DotPay Sprzedawca realizuje złożone Zamówienie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym lub w systemie DotPay, co z zasady trwa 1-2 dni robocze, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, wynikające z braku zaksięgowanej płatności spowodowanej opóźnieniem realizacji transakcji przez podmioty zewnętrzne.

3. W przypadku płatności przy odbiorze Sprzedawca realizuje złożone Zamówienie po potwierdzeniu go przez Klienta, zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na Stronie sklepu.

Dostawa

1. Zamówienia złożone na Produkty realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem oraz odbiór osobisty) Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu go przez Klienta, zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu. W przypadku zamówień na Produkty płatnych przed terminem dostawy (z góry) Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bądź w systemie DotPay zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na stronie Sklepu (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu)

2. Realizacja Zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta są prawidłowo podane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.

3. Dostawa Produktów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie w zakładce „Dostawa”

4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Produktow, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Dostawa i płatności”. Co do zasady terminy dostaw nie powinny przekraczać:
Kurier InPost – zaplanowany termin dostawy 1 do 2 – dni roboczych
Paczkomaty – zaplanowany termin dostawy 1 do 2 – dni roboczych

5. Sprzedawca nie ma wpływy na proces realizacji dostawy przez podmioty zewnętrzne, dlatego też termin realizacji dostawy może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a wynikających z opóźnień firm kurierskich.

6. Sprzedawca sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@skladnicatowarow.pl.

7. Sprzedawca sugeruje w okresie przedświątecznym o zaplanowanie zakupów z wyprzedzeniem, gdyż wystąpić mogą opóźnienia w dostawach wynikające z dużego obłożenia firm kurierskich.

Zasady zwrotów w przypadku umów zawartych na odległość z klientami będącymi konsumentami

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@skladnicatowarow.pl lub pisemnej na adres: SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski z siedzibą przy Staropijarska 6C, 21-400 Łuków według schematu:

wyszczególnienie które produkty są zwracane (jeśli zwracana jest tylko część):
data otrzymania towaru:
przyczyna zwrotu (nieobowiązkowe):
imię i nazwisko:
adres:
email:
numer telefonu:
numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy:

3. Oświadczenie w formie pisemnej może być wysłane razem ze zwracanym towarem, jednakże uprasza się o wcześniejszy kontakt za pośrednictwem poczty email na adres kontakt@skladnicatowarow.pl lub telefonicznie pod numerem 512 511 325 celem weryfikacji możliwości zwrotu towaru.

4. Produkty podlegające zwrotom muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza, to iż konsument powinien postępować z towarem uwzględniając możliwość jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy konsument ponosi za nią odpowiedzialność. Sprzedawca rości prawo do obciążenia Konsumenta kosztami w przypadku zwrotu towaru zniszczonego, uszkodzonego i niemożliwego do wprowadzenia ponownie do sprzedaży.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych zapłaconych za towar oraz za koszty dostawy w wysokości najtańszej dostępnej opcji wysyłki określonej w punkcie Dostawa dla danego towaru (towarów).
6. Konsument odsyła zwracany towar na swój koszt.
7. Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto podane przy składaniu oświadczenia. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z różnych terminów wpływu środków na konto w różnych bankach.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących towarów przerobionych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. poprzez dodanie graweru, tłoczenia lub innej formy personalizacji.

Reklamacje i gwarancja

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby wysyłany towar był wolny od wad i spełniający oczekiwania Klientów. Zamówione Produkty są dokładnie sprawdzane przed wysłaniem.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w sprzedanym towarze stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności stosownie do zapisów art. 556 oraz 556 (1) – 556 (3) Kodeksu cywilnego.

3. Adres do przesłania reklamowanego towaru:
SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski
Staropijarska 6C
21-400 Łuków
z dopiskiem REKLAMACJA

4. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane powinno zostać w formie elektronicznej na adres kontakt@skladnicatowarow.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy według schematu:

wyszczególnienie które produkty są reklamowane (jeśli nie dotyczy wszystkich produktów):
data otrzymania towaru:
data stwierdzenia wady:
opis wady:
imię i nazwisko:
adres:
email:
numer telefonu:

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Dane osobowe i cookies

1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

2. Dane osobowe przetwarzane przez firmę SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski z siedzibą przy Staropijarska 6C, 21-400 Łuków, NIP 8251333826 chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane Produkty za pośrednictwem systemu płatności DotPay są przekazywane, za zgodą Klientów, Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta

6. Dane osobowe Klientów znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.

7. Korzystając ze Sklepu Klient wyraża zgodę na zapis plików cookies (korzystanie z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies w dolnej części strony. Zapis plików cookies następuje wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu

8. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

Postanowienia końcowe

1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu

3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktów na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej albo podczas logowania na konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego zamówienia przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, opisy, zdjęcia itp. użyte na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy.